فرمت نگارش مقالات

 

پژوهشگران عزیز بایستی توجه داشته باشند مقالات خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم و ارسال نمایند.

 

در صورت عدم تنظیم بر اساس فرمت، دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی ندارد و عواقب بر عهده نویسندگان خواهد بود.

 

برای دانلود فرمت فارسی و یا انگلیسی نگارش مقالات، کافیست بر روی تصاویر ذیل کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

فرمت نگارش مقالات فارسی همایش

 

 

mep21 (1)

 

mep21 (2)

 

 

 

 

 

 

 

فرمت نگارش مقالات انگلیسی همایش

 

 

 

mep21 (1)

 

mep21 (2)